Handelsbetingelser for Trinus ApS

Trinus ApS (opererer ligeledes under brandet U.)
Studiestræde 26
1455 København K
TLF: +4532678888
CVR: 39713233
Rejsegarantifond nr.: 2946

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Trinus ApS og kunden. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.

 1. Tilbud & accept af tilbud

Selve aftalen om køb af pakkerejse mellem kunde og Trinusrejser er indgået, og bindende for begge parter, når kunden accepterer tilbuddet.

Tilbuddet anses som værende accepteret ved den første betaling af depositum eller rejsens fulde beløb. Accept af tilbuddet skal ske inden den i tilbuddet angivne frist. Trinusrejser er ikke bundet af tilbuddet såfremt det ikke accepteres inden den angivne frist.

 1. Rejsedokumenter

Efter aftalens indgåelse fremsender Trinusrejser alle relevante rejsedokumenter til kunden. Kunden har dernæst pligt til ved modtagelse at gennemgå det fremsendte materiale, og såfremt oplysningerne ikke stemmer overens med det aftalte, straks reagere overfor Trinusrejser. Beror eventuelle uoverensstemmelser på kundens forhold, vil udgifterne forbundet hertil afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er mulige, kan kunden ikke holde Trinusrejser ansvarlig. Modtager kunden ikke rejsedokumenterne senest 7 dage efter aftalens indgåelse, skal Trinusrejser kontaktes.

2.1 Vouchers m./u. åbne datoer og kundens eget ansvar herved

Vouchers med åbne datoer

På hver enkel voucher er der angivet en anbefalet tidsfrist kunden gerne skal informere om sin ønskede dato før. Generelt anbefales det dog at verificere sin booking og datoer omkring 7 dage før den ønskede dato. Dog er der ofte mulighed for at vente til et par dage før, men det er vigtigt at understrege at det er kundens eget ansvar at sørge for at verificere sin booking. Verificeringen sker som udgangspunkt hos det enkelte sted, hvis oplysninger er angivet på den enkelte voucher.

Vouchers med faste datoer

Det er kundens eget ansvar at indløse voucheren på den bookede dato. Ønskes det at ændre datoen, kan der som udgangspunkt rettes henvendelse til det enkelte sted på voucheren. Det er også muligt at kontakte Trinusrejser, der vil hjælpe af bedste evne. Trinusrejser hjælper selvfølgelig med at ændre datoen, hvis det er muligt, men hvis det ikke er tilfældet, er Trinusrejser ikke ansvarlig.

Bekræftelse af vouchers

For at sikre den bedste service og tilgængelighed, anbefales det at bekræfte sin booking, hvad end det er en voucher med fast eller åben dato, minimum 48 timer før.

 1. Pris & Betaling

Generelt

Rejsens endelige pris omfatter samtlige ydelser (Flybilletter, aktiviteter, overnatninger, måltider etc.) der er nævnt i det endelige tilbud.

Rejsens endelige pris omfatter desuden alle obligatoriske skatter og afgifter.

Der vil blive påført et ekspeditionsgebyr på 125kr til rejsen endelige pris. Dette omfatter flere små beløb, lovpligtige forsikringer og bidrag til rejsegarantifonden, der samles i ét for kundens overblik.

Fravalg af flybilletter

Vælger kunden at fravælge flybilletter pålægges et gebyr på kr. 500 pr. person.

Gebyrer og afgifter på destinationerne

Der vil i nogle tilfælde blive opkrævet lokale gebyrer, entréer eller afgifter på destinationerne, hvilke Trinusrejser ikke kan inkludere i prisen, da disse som regel opkræves direkte på stedet.  

Viabill

Vælges afbetaling via Viabill gælder deres respektive betingelser, der kan findes på deres hjemmeside.

 1. Depositum & Restbetaling

Det er op til hver enkelt kunde hvordan betaling sker. Der er primært 2 tilgange til betaling:

 1. Betaling af rejsens fulde pris inkl. Flybilletter, ved aftales indgåelse.
 2. Depositum på 25% af rejsens pris (Dog minimum kr. 2000 pr. person), samt betaling af flybilletter ved aftales indgåelse. Herefter skal restbeløbet være betalt senest 60 dage før afrejse.

Først ved indbetaling af første betaling er aftalen indgået. Overskrides fristen for indbetaling bortfalder Trinusrejsers leveringspligt.

Betales der via Viabill henvises til deres givne betingelser.

 1. Afbestilling og fortrydelsesret

Ved køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

Ved afbestilling refunderes kunden en del af det indbetalte beløb.

Mere end 60 dage før afrejse, mister kunden det indbetalte depositum. Hvis kunden har indbetalt det fulde beløb ved aftalens indgåelse, mister kunden det der svarer til det tilsvarende depositum.

Mellem 59-30 dage før afrejse, refunderes kunden 50% af rejsens pris.

Mindre end 30 dage før afrejse, refunderes kunden ikke.

Flybilletter, adm. Gebyr og evt. kortgebyr refunderes ikke efter aftales indgåelse, uafhængigt af tidspunkt. Ved visse typer rejser og ydelser kan afbestillingsbetingelserne variere. Hvis dette er tilfældet, vil dette blive oplyst før aftalens endelige indgåelse. Der vil altid være et administrationsgebyr ved afbestilling på 3% af rejsens pris.

I tilfælde af krigshandlinger, naturkatastrofer mv.

Kunden kan vederlagsfrit afbestille pakkerejsen hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på destinationen eller i umiddelbar nærhed af denne, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

For at kunden kan afbestille vederlagsfrit skal begivenheder der berettiger til afbestilling være fastslået og/eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, eksempelvis af udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder mv. Se f.eks. www.um.dk og www.ssi.dk.

For rundrejser gælder at kunden alene kan afbestille den del af rejsen der foregår på den frarådede destination vederlagsfrit. Udgør denne del af rejsen en væsentlig del, kan kunden imidlertid afbestille hele rejsen.

I forbindelse med sygdom

Det anbefales at kunden køber en afbestillingsforsikring der dækker de omkostninger der måtte opstå ved annullering som følge af akut opstået sygdom.

 1. Ændringer

Efter kundens ønske

Ønsker kunden noget ændret, afholder kunden omkostningerne ved ændring pr. person. Her forudsat at ændring sker mere end 30 dage før afrejse. Flybilletter og visse andre ydelser kan ikke ændres efter aftales indgåelse. Er kunden i tvivl om betingelserne for specifikke dele af pakkerejsen, kan der rettes henvendelse til Trinusrejser før aftales indgåelse.

Ændringer foretaget af Trinusrejser

Er Trinusrejser nødsaget til at aflyse rejsen, eller gennemførelse af rejsen som aftalt ikke er mulig, informeres kunden hurtigst muligt herom. Hvis der sker ændringer der er af væsentlig karakter eller rejsen helt aflyses uden at det skyldes kundens forhold, har kunden rettigheder som følger:

 • Hæve aftalen helt, og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb.
 • Vælge en ny pakkerejse efter eget valg, såfremt Trinusrejser kan tilbyde dette uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab.

Efter meddelelse om ændringerne skal kunden underrette Trinusrejser om sit valg af en af ovenstående muligheder. Vælger kunden en pakkerejse af højere værdi, betaler kunden prisforskellen. Vælger kunden en pakkerejse af lavere værdi tilbagebetaler Trinusrejser prisforskellen til kunden.

Minimum antal deltagere/Aflysninger før rejsens begyndelse

Skulle rejsen afhænge af et minimum antal deltagere, og viser det sig, at antallet ikke er tilstrækkeligt, er det gyldig aflysningsgrund for Trinus Rejser. Dette finder sted senest 4 uger før afrejse, og den rejsende har krav på tilbagebetaling af det fulde indbetalte beløb for rejseprogrammet samt flybillet såfremt billetten er købt gennem Trinus Rejser. Egne flybilletter eller landarrangementer refunderes ikke. Den rejsende kan ikke gøre krav på erstatning.

 1. Prisstigninger

Trinusrejser kan ændre prisen på en pakkerejse, såfremt dette sker mere end 20 dage før afrejse jf. lov om pakkerejser. Dette er kun en mulighed såfremt stigningen skyldes ændringer i brændstofs priser, flyskatter og valutakurser.

 1. Rejseforsikring & afbestillingsforsikring

Det er kunden eget ansvar at tegne relevant rejseforsikring og evt. afbestillingsforsikring. Trinusrejser anbefaler på det kraftigste altid at tegne en rejseforsikring inden rejsens påbegyndelse. Som eksempel på en udbyder af rejseforsikring kan nævnes Gouda Rejseforsikring.

 1. Pas, Visum & Vaccinationer

Det er kundens ansvar at være i besiddelse af følgende dokumenter:

 • Pas der er gyldigt minimum 6 måneder efter rejsens afslutning.
 • Være i besiddelse af nødvendige visa til gældende destinationer.
 • Dokumenter der er nødvendige for rejsens gennemførelse.
 • Have bevis for påkrævede vaccinationer.

Er kunden i tvivl om hvilke dokumenter der er nødvendige for gennemførelse af rejsen, kan der rettes henvendelse til Trinusrejser. Har kunden ikke dansk pas eller dobbelt statsborgerskab, skal kunden rette henvendelse til Trinusrejser for korrekt vejledning.

 1. Rejsegarantifonden

Trinusrejser har i tilfælde af konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Rejsegarantifond nr: 2946.

 1. Mangler & reklamation

Konstaterer kunden en mangel efter påbegyndelse af rejsen, er det kundens pligt straks efter konstateringen at rette henvendelse til den underleverandør der er oplyst på den dertilhørende voucher. Hvis problemet ikke løses til kundens fulde tilfredshed, er det kundens pligt at kontakte Trinusrejser hurtigst muligt, så der er mulighed for at manglen kan afhjælpes.

Undlader kunden at klage som beskrevet ovenfor, kan det have konsekvenser for retten til efterfølgende at påberåbe manglen og retten til kompensation.

Tilbyder underleverandøren eller Trinusrejser at afhjælpe manglen, kan kunden ikke afslå og hæve aftalen. Dette gælder hvis afhjælpningen sker i rimelig tid, er uden omkostninger for kunden og samtidig ikke anses som en væsentlig ulempe for kunden.

 1. Kundens ansvar – opsummeret

Kundens ansvar før rejsen

 • At gennemgå det fremsendte materiale for fejl og eventuelle mangler (Herunder f.eks. at navne og andre oplysninger stemmer overens).
 • At oplyse kontaktoplysninger hvorved Trinusrejser kan komme i kontakt med kunden før og under rejsen.
 • Oplyse om særlige fysiske skånebehov, såsom bevægelseshæmning, allergier, vigtige medicinske forhold og andre forhold kunden anser som værende relevante.

Sundhedsmæssige formaliteter
Trinus Rejser er ikke uddannet som lægefagligt personale og henviser derfor til at den rejsende anvender www.ssi.dk. Det er den rejsendes eget ansvar at få de nødvendige vaccinationer inden afrejse.

Trinus Rejser skal have oplysninger om eventuelle fysiske og psykiske lidelser, som kan have indvirkning på den rejsende undervejs eller aktiviteter på rejsen som er inkluderet.

Dykning
I forbindelse med dykkerkurser er det den rejsendes eget ansvar at undersøge, om der er sygdomme eller allergier, der kan medvirke til, at den rejsende ikke kan gennemføre et dykkerkursus. Samtidig skal den rejsende gennemføre kursus og overholde de internationale regler for et PADI kursus.

Flybilletter
Flybilletter skal benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. Eksempelvis kan den rejsende ikke kun benytte sig af hjemrejsebilletten.

Den rejsende skal have afsluttet et eventuelt check-in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check-in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i køen til check-in, hvis den rejsende må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check-in inden for de oplyste tidspunkter.

Rettidigt fremmøde
I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til lufthavnen, skal den rejsende rette henvendelse til det pågældende luftfartsselskab og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med luftfartsselskabet, skal den rejsende kontakte Trinus Rejser samt egen rejseforsikring. Er det ikke muligt for Trinus Rejser at afhjælpe den rejsende, vil det være rejseforsikringen som skal afhjælpe den rejsende. Flybilletter kan ikke refunderes eller afbestilles grundet forsinket fremmøde.

Såfremt den rejsende rejser til andre lande udover landarrangementet købt gennem Trinus Rejser, er det den rejsendes ansvar at undersøge, om det er visumpligt til de lande, den rejsende skal besøge.

Aktiviteter i programmet
Generelt for alle aktiviteter planlagt af Trinus Rejser som indgår i programmet, kan guiden nægte den rejsende deltagelse i en aktivitet, såfremt det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Den rejsende kan ikke gøre krav på erstatning ved nægtelse af aktiviteter.

Ordensbestemmelser 
Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af Trinus Rejser eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende over for rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod Trinus Rejser, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

13. Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen/ydelsen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Trinus ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Trinus ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Trinus ApS er: Lasse Finderup

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Trinus ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til [email protected].

Cookies
På http://trinusrejser.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Se hvordan du sletter dine cookies på www.thagaard.org/cookiehandtering/

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på http://trinusrejser.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Trinus ApS’s hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: [email protected] samt hjemmesiden du har købt varen på.

Trinus Rejser ønsker dig en fantastisk tur